ข่าวการประกวด

โลโก้นานมีบุ๊คส์

 นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 น้าเมฆและพี่พิมพ์ได้รับรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 5
 ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 จากเรื่อง "กระต่ายขี้อาย"

ภาพถ่ายรับรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 5


โลโก้มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

 โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2553
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆมอบหนังสือที่ได้รับคัดเลือก 7 เล่มให้แก่
 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2553
 หนังสือสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี: นิมนต์
 หนังสือสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี: กุ๊กกะฮูก, จับกินให้หมดเลย!, ลมเย็นเล่นว่าว,
 ย.ยักษ์ไม่ยอมยิ้ม, ฉลุย, เหวิน เหวิน

ภาพแม่เอ๋ยมอบหนังสือที่ได้รับคัดเลือก 7 เล่มในโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ.2553


โลโก้หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี

 หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี 
 วันที่ 15 ตุลาคม 2553 น้าเมฆได้ขึ้นไปรับโล่รางวัล "หนังสือคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี"
 ในฐานะที่สำนักพิมพ์ก้อนเมฆได้เป็นผู้จัดพิมพ์ "หนังสือคุณเต่าพูดเพราะ" จากการพิจารณา
 ร่วมกันของคณะกรรมการ "การคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนา
 เด็กปฐมวัย"

สำนักพิมพ์ก้อนเมฆได้รับโล่รางวัล ลงนามโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล
พร้อมตราสัญลักษณ์ "หนังสือคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี" ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาพบรรยากาศในงานมอบโล่รางวัล "หนังสือคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี"

"คุณเต่าพูดเพราะ" เป็นหนึ่งในหนังสือเด็ก 108 เล่มที่ถูกคัดเลือก จากหนังสือเด็กทั้งหมด 2,800 เล่มในปีนี้

น้าเมฆถ่ายรูปร่วมกับแม่เอ๋ยและเพื่อนสำนักพิมพ์ประภาคาร พับลิชชิ่งที่ได้รับโล่รางวัลเช่นกัน

ภาพบรรยากาศในงานมอบโล่รางวัล "หนังสือคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี"


ffc banner

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 พี่ปังปัง (วิภาวี จันทรวงศ์) ได้รับรางวัลชมเชยการวาดภาพประกอบนิทาน
หัวข้อเรื่อง "ความดีสีเหลืองส้ม" รางวัลนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 15 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พี่ปังปังได้รับมอบเกียรติบัตรจากคุณหญิงอัมพร มีศุข รองประธานมูลนิธิเด็ก

พี่ปังปังรับมอบเกียรติบัตร

ผลงานของพี่ปังปังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสองผลงานที่ได้รับรางวัล จากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 59 ท่าน
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. รศ.ดร.ผดุง  พรมมูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. คุณเด่นชัย  ธรรมฐิติพงศ์ 
นักการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ
3. อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช  
อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. อาจารย์พรพรม ชาววัง 
อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. คุณทศสิริ  พูลนวล 
บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
คณะกรรมการ

น้าเมฆและแม่เอ๋ยมอบของที่ระลึกให้กับมือวาดอันดับหนึ่งของสำนักพิมพ์
ครอบครัวของพี่ปังปังยกนิ้ว ร่วมแสดงความยินดี
พี่ปังปังถ่ายคู่กับคุณไปรยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพประกอบเรื่อง "คุกคูหนูน้อยนาฬิกา" รุ่นพี่จากสถาบันเดียวกัน
ร่วมยินดี

ผลงานบางส่วนเรื่อง "ความดีสีเหลืองส้ม" ที่ได้รับเลือกออกแสดงในงาน
ผลงาน

 คลิกอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

*********************************************************************************************************************************

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาเสด็จมาประทานรางวัล “ รักลูกอวอร์ด ” ครั้งที่ 5
(ปี 2550) ณ ห้องประชุมรักลูก บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด วันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา
นับเป็นเกียรติอย่างสูง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ในแวดวงการส่งเสริม
“วัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ” นำความปลาบปลื้มปิติมาสู่นักเขียน
นักวาดภาพประกอบ ตลอดจนตัวแทนสำนักพิมพ์และพ่อแม่ที่เข้ารับประทานรางวัล

Rakluke Award


จากนั้น ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 กลุ่มคือ
หนังสือสำหรับเด็กที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วจากสำนักพิมพ์ต่าง และหนังสือทำมือ
จากพ่อแม่จำนวน 24 ผลงาน (หนังสือของน้าเมฆและแม่เอ๋ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ)
เสด็จพระองค์หญิง ทรงปฏิสันถารกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนอย่างใกล้ชิด ตรัสถามถึง
แรงบันดาลใจและวิธีการสร้างผลงานอย่างสนพระทัยยิ่ง จากนั้น ทรงฉายพระรูป
ร่วมกับผู้เข้ารับรางวัลทั้งหมด

ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามนี้ ทำให้สังคมไทยได้ประจักษ์ว่าการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ
คือหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อแม่ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนไทย
และสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง

Rakluke Award


สำนักพิมพ์ก้อนเมฆเข้าร่วมประกวดหนังสือเด็กในโครงการรักลูกอวอร์ด 2007
โดยหนังสือสีสนุกได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ในกลุ่มหนังสือสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี

Rakluke Award Logo
Rakluke Award
และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบูธกิจกรรมในงานรักลูกเฟสติวัล 2008
ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา
Rakluke Festival
Rakluke Festival
Rakluke Festival
Rakluke Festival
นอกจากนี้น้าเมฆและแม่เอ๋ยก็ได้ส่งหนังสือทำมือเข้าร่วมประกวด
ในโครงการรักลูกอวอร์ด 2007 ครั้งนี้ด้วยถึง 2 เรื่อง 2 เล่มด้วยกัน
ได้แก่ "คุณเต่าพูดเพราะ" และ "ใคร...กว่ากัน?"
Rakluke Handmade Books
ผลการตัดสินของกรรมการปรากฏว่าหนังสือทำมือทั้งสองเล่ม
ได้รับรางวัลร่วมกันกับหนังสือทำมือที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด
Rakluke Handmade Books


ก้อนเมฆทำบุญ

ตราประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 บริจาคหนังสือเด็กให้ค่ายนิสิตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆบริจาคหนังสือเด็กให้กับ
 ตัวแทนฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเ พ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปออกค่ายสาธารณสุขและสอนหนังสือให้เด็กนักเรียน
 ชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนสายสมร หมู่ 3 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพบริจาคหนังสือให้กับโครงการออกค่ายคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โลโก้สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ

 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆทำบุญและถวายภาพปริศนาธรรม
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆทำบุญถวายสังฆทาน
 และถวายภาพ "ชั่งหัวมัน" ให้แก่พระมหาโกสินทร์ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
 ที่ปรึกษาหนังสือธรรมะสำหรับเด็ก ภาพชั่งหัวมันนี้เป็นภาพปริศนาธรรม วาดโดยพี่ปังปัง

ถวายภาพ "ชั่งหัวมัน" ให้แก่พระมหาโกสินทร์


ตราสัญลักษณ์สิงห์แดง คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

 บริจาคหนังสือเด็กให้โครงการค่ายศึกษา-พัฒนาชนบท
 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆบริจาคหนังสือเด็กให้กับ
 โครงการออกค่ายศึกษา-พัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หนังสือเด็กที่ได้รับบริจาคจะนำไปให้ความรู้กับเด็กๆ และมอบให้ห้องสมุด
 หมู่บ้านโคกสนาม ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพบริจาคหนังสือให้กับโครงการออกค่ายคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์


ตราประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บริจาคหนังสือเด็กให้โครงการธรรมศาสตร์อาสาเพื่อชุมชน
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆบริจาคหนังสือเด็กให้กับ
 โครงการธรรมศาสตร์อาสาเพื่อชุมชน: จากพี่สู่น้อง ในกิจกรรมอาสาสมัคร
 ของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หนังสือเด็กที่ได้รับบริจาคจะนำไปให้ความรู้กับเด็กๆ ในโรงเรียนวันครู 2502
 และโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบริจาคหนังสือให้กับโครงการจากพี่สู่น้อง


โลโก้โครงการช่วยเหลือเพื่อนสี่ขาโดยป้าบัว

 มอบข้าวสารให้โครงการช่วยเหลือเพื่อนสี่ขาโดยป้าบัว
 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆมอบข้าวสารให้กับ
 โครงการช่วยเหลือเพื่อนสี่ขาโดยป้าบัว ซึ่งในโอกาสต่อไป รายได้
 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของหนังสือ "ฉลุย" จะมอบให้กับป้าบัวเพื่อนำไป
 ซื้ออาหารและใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับหมาจรจัด หมาที่ถูกปล่อย
 รวมทั้งแมว ไก่ และเต่า ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

รูปทำบุญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสี่ขาโดยป้าบัว

รูปทำบุญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสี่ขาโดยป้าบัว

รูปทำบุญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสี่ขาโดยป้าบัว

 ทำบุญหนังสือเด็กที่วัดป่าไผ่สามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2552 พระน้าเมฆได้ร่วมทำบุญหนังสือเด็ก
 ที่วัดป่าไผ่สามัคคี อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ ให้กับเด็กๆ ชาวบ้าน

ทำบุญหนังสือเด็กที่วัดป่าไผ่สามัคคี จ.ศรีสะเกษ

Mother and Care logo

 โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็ก
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 สำนักพิมพ์ก้อนเมฆร่วมทำบุญหนังสือเด็ก
 กับโครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็ก ของนิตยสาร Mother & Care
 นิตยสารในเครือบริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) หนังสือทุกเล่ม
 จะนำไปบริจาคให้โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ทำบุญหนังสือกับ Mother &  Care


กลับไปยังด้านบน


ก้อนเมฆไปโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
น้าเมฆไปได้เล่านิทานที่โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์
หนึ่งในกิจกรรมวันปฐมนิเทศของโรงเรียน (ดนตรี ศิลปะ และเล่านิทาน)
ให้น้องๆ ชั้นเนอสเซอรี่ อนุบาล 2 และผู้ปกครองได้ฟัง

เล่านิทานที่โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์

เล่านิทานที่โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักพิมพ์ก้อนเมฆได้รับเชิญในฐานะวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
วิชา Children Book Design สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น้าเมฆได้เล่าถึงกระบวนการผลิตหนังสือเด็ก เริ่มตั้งแต่วิธีคิดเรื่อง
พี่ปังปังได้พูดถึงเทคนิคการวาดภาพประกอบสีไม้ สีน้ำ และสีชอล์ก
แม่เอ๋ยได้พูดถึงการติดต่อกับโรงพิมพ์และการจัดจำหน่ายกับหน้าร้านหนังสือ

ภาพการบรรยายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพการบรรยายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันพุธที่ 1 และวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553
พี่ปังปังเป็นผู้ออกแบบโลโก้งานและวาดนิทานเล่มใหญ่ (ขนาด 2.40 x 1.20 เมตร)
และน้าเมฆได้ไปเล่านิทาน "หยดน้ำ" และให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำในชีวิตประจำวัน
ในโครงงานนิเวศสัมพันธ์ครั้งที่ 8 "รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต"
ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปโครงงานนิเวศสัมพันธ์ "รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต" โรงเรียนสาธิตเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
สำนักพิมพ์ก้อนเมฆได้ไปร่วมออกบูธในงาน "วันขอบคุณ...สวนภูมิวัฒนา"
จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร ได้ให้เกียรติแนะนำหนังสือเด็กของสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ
กับนพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันฯ คนใหม่

ภาพบรรยากาศออกบูธที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ภาพบรรยากาศออกบูธที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ภาพบรรยากาศออกบูธที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ภาพบรรยากาศออกบูธที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ภาพบรรยากาศออกบูธที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ภาพบรรยากาศออกบูธที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

*********************************************************************************************************************************
วันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา
สำนักพิมพ์ก้อนเมฆได้ไปจัดกิจกรรมสอนศิลปะให้กับน้องๆ อนุบาล 1 - 3
ที่โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพศิลปินตัวน้อยๆ ที่มาร่วมสนุกกับพวกเราได้เลยค่ะ ^o^
ภาพกิจกรรมสีสนุกที่โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์